Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LAMPGLAS s.r.o. IČ 27262260 se sídlem Štefánikova 520, Železný Brod 468 22 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Štefánikova 520, Železný Brod 468 22

Email: info@lampglas.cz

Telefon: +420 777 987 070

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

5. Správce zpracovává osobní údaje vsouladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (zejména GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, platební informace, údaje o korespondenci a komunikaci apod.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám jako našim zákazníkům mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů; 
 • Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích však mohou být poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00, tel. +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Uzavření a plnění smlouvy

 1. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit

 1. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem

Máte právo kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány. 

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

X. Používání cookies

 1. S cílem zabezpečit řádné fungování, vylepšování a zvyšování komfortu našich internetových stránek při jejich využívání, ukládáme někdy na Vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení) malé datové soubory, tzv. cookies. Cookies nám umožňují si na určitý čas uchovat informace o Vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazení), takže je při prohlížení našich internetových stránek nemusíte opětovně uvádět. Veškeré soubory cookies uložené ve Vašem zařízení můžete kdykoli smazat (většinu prohlížečů je možné nastavit tak, aby k ukládání cookies vůbec nedocházelo). V takovém případě je však může dojít k tomu, že některé služby a funkce nebudou fungovat.

S ukládáním cookies na Vašem zařízení vyslovujete souhlas. V případě, že je možné objednávku provést a závazky ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na Váš počítač, můžete souhlas s ukládáním cookies  kdykoliv odvolat.

 XI.  Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem    12.2.2021

 

 

Zpět do obchodu